Täcker hemförsäkringen mobiltelefonen?

Ja, hemförsäkringen täcker vissa skador som din mobiltelefon kan råka ut för. Med ett allrisktillägg har du ett fullgott skydd som du klarar dig på. Du behöver i regel inte teckna någon extra försäkring för din mobiltelefon.

Hemförsäkring med allriskskydd täcker oftast mobiltelefon också

Hemförsäkringen täcker skador på din mobiltelefon som inträffar i hemmet. Det rör sig då om olyckor som inte du rår för, exempelvis att det börjar brinna eller om det blir översvämning.

Oftast skadas dock mobiltelefonen av olyckor där du har varit oaktsam. Därför är det bra att teckna ett allrisktillägg till din hemförsäkring. Då är den även skyddad mot otursskador, exempelvis om du tappar mobiltelefonen och spräcker skärmen eller om du skulle följa med i tvätten.

Din mobiltelefon täcks även av hemförsäkringen om den skulle bli stulen.

Mobiltelefonen är inte alltid skyddad utanför hemmet

Hemförsäkring med allriskskydd täcker vanligtvis egendom både i och utanför hemmet. När det gäller mobiltelefoner och andra stöldbegärliga saker kan det dock skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Det är exempelvis inte säkert att du får ersättning för din mobiltelefon om du har lämnat den i bilen och får den stulen. Däremot kan du få ersättning för kläder som stjäls vid samma tillfälle.

Borttappad telefon täcks oftast inte av hemförsäkringen

Om du har tappat bort din mobiltelefon eller glömt kvar den någonstans där du har varit kan du i vissa fall få ersättning från din hemförsäkring. Det krävs dock oftast att du har tecknat en allriskförsäkring. Om du inte har det kan det vara svårt att få ut någon ersättning.

Tips! Läs igenom försäkringsvillkoren för att vara säker på vad som gäller om du tappar bort din mobiltelefon.

Det tillkommer en självrisk till hemförsäkringen

Om din mobiltelefon skadas eller blir stulen måste du alltid betala en självrisk för att få någon ersättning eller få den lagad. Hur hög självrisken är varierar mellan olika försäkringsbolag, men vanligtvis är den 1 500 kronor. Det innebär att du måste betala 1 500 kronor för att laga din mobiltelefon – resten av kostnaden står försäkringsbolaget för.

Det är den stora nackdelen med hemförsäkringen jämfört med den produktförsäkring som många säljare lockar med när du köper mobiltelefonen. Då är självrisken ofta låg eller så har du ingen alls. Däremot är själva försäkringen dyrare än en hemförsäkring, som dessutom skyddar fler saker än bara din mobiltelefon. En extra försäkring behöver inte heller alltid skydda din mobiltelefon mer än vad en hemförsäkring med allriskskydd gör.

Du är alltid skyddad mot fabrikations- och funktionsfel

En hemförsäkring skyddar inte mot varken fabrikationsfel eller funktionsfel. Däremot har du nästan alltid en garanti när du köper en mobiltelefon. Garantin gäller vanligtvis i ett år. Om det skulle uppstå några fel med mobiltelefonen kan du få den lagad eller få en ny telefon.

Du som köper en ny mobiltelefon har även reklamationsrätt i tre år om några ursprungliga fel skulle bli synliga först i efterhand.

Så ersätter försäkringsbolaget din mobiltelefon

Med en hemförsäkring med allriskskydd kan du få ersättning oavsett om den blir stulen eller skadad. Försäkringsbolaget försöker i ett första skede att laga mobiltelefonen, men om det inte går kan du få en ny likvärdig mobiltelefon eller ersättning i pengar.

Värdeminskningen påverkar din ersättning

Eftersom din mobiltelefon hela tiden minskar i värde påverkas din ersättning. Värdeminskningen är som störst de första åren för att sedan avta. Efter några år brukar värdeminskningen vara så pass stor att du nästan inte får någon ersättning.

För att räkna ut ersättningen tittar försäkringsbolaget på vad en likvärdig mobil kostar i dagsläget. Därefter tar försäkringsbolaget hänsyn till din mobiltelefons ålder och gör avdrag på nypriset för den likvärdiga mobiltelefonen. Avdraget blir högre ju äldre mobil du har. Det kallas åldersavdrag. Hos vissa försäkringsbolag kan åldersavdraget vara 50 procent redan efter ett år. 

Tänk på! Hur stort åldersavdraget är varierar mellan olika försäkringsbolag.

När försäkringsbolaget har gjort avdrag för mobiltelefonens ålder ska även självrisken dras av. Den summa som sedan blir kvar är vad du får i ersättning.